Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Nabór w toku.

3.10.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu " SPORZADZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

 

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy z zakresu przepisów i metod sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej umożliwiające samodzielne wykonywanie obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej oraz interpretację otrzymanych wyników.

Wymogi: 

Zgodnie z art. 16A ustawy o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu osób uprawnionych w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Osoba wpisana do rejestru:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • ukończyła:
    • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
    • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia  podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

  • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Czas trwania: 20 godzin.

 

Koszt:  1500,00 zł/os.

 

Uzyskiwane uprawnienia:

            „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 227 poz. 186)

 

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach, ul. Powstańców Śl. 7,

tel. 32/ 233- 31-59 / 697-818-702,

e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.